Wat is mijn machine nog waard !

Powered by


Partner van

Privacyverklaring

1.Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van TWA B.V. Deze entiteit is een dochtermaatschappij van TBAuctions Netherlands B.V. en behoort daarmee tot de TBAuctions Group (hierna ‘TBAuctions’).
Elke aanduiding ‘wij,’ ‘ons’ of ‘onze’ in deze Verklaring verwijst naar TBAuctions.

Als u klant bij ons bent of onze website bezoekt, deelt u persoonsgegevens met ons. Hierbij kunt u denken aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat hierbij om gegevens die wij in verband met u kunnen brengen. Wij zetten ons dan ook zo goed mogelijk in om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze Privacyverklaring leest u hoe TBAuctions en haar dochterondernemingen omgaat met uw persoonsgegevens.
Wij raden u aan dit document goed door te lezen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze Data Protection Officer per e-mail via dpo@tbauctions.com.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TBAuctions verwerkt van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, website of andere applicaties en mobiele platforms (‘Platform’), zoals onze bezoekers, bieders en klanten op alle aan TBAuctions gerelateerde domeinen, inclusief alle onderliggende entiteiten en dochterondernemingen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, ook bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), alsook enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.

U leest in deze Privacyverklaring ook hoe u ons kunt verzoeken uw gegevens aan te passen, te beperken of te verwijderen. TBAuctions doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens correct en up-to-date te houden. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Maak deze wijzigingen aan ons kenbaar..

TBAuctions is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De meest recente versie van deze Privacyverklaring kunt u raadplegen op onze websites.

2.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
TBAuctions Netherlands B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd aan de Overschiestraat 59, 1062XD Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63157764.

Data Protection Officer
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
dpo@tbauctions.com

3.Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met u. Denk hierbij aan uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres en IBAN-nummer zijn persoonsgegevens.

4.Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Als onderdeel van het aanmaken van een account verzamelt TBAuctions persoonsgegevens die nodig zijn om u diensten te verlenen en om de overeenkomst met u uit te voeren:

Voor het aanmaken van een account als opdrachtgever verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens van u:
– Geslacht dhr./mevr.
– Voornaam en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adres, postcode, woonplaats
– Land
– E-mailadres
– (Mobiel) telefoonnummer
– BTW nummer
– KvK nummer
– IBAN nummer

5.Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?
TBAuctions kan uw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat TBAuctions optimaal kan blijven functioneren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete omstandigheden. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om deze te beschermen.
TBAuctions verwerkt en gebruikt uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

Afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst
TBAuctions heeft bepaalde persoonsgegevens van u nodig om een overeenkomst met u af te sluiten en deze ook goed uit te voeren en af te wikkelen. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat een relatie met u op te bouwen of uitvoering te geven aan een overeenkomst.
De gegevens die hiervoor verzameld, verwerkt en opgeslagen worden, zijn noodzakelijk om de relatie tussen u en TBAuctions op een correcte manier te laten ontstaan en te verlopen.
De noodzakelijke gegevens hiertoe worden verzameld tijdens de registratieprocedure van uw account en verder tijdens de relatie tussen u en TBAuctions. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– Emailadres
– (Mobiel) telefoonnummer
Wettelijke verplichtingen
TBAuctions heeft in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Zo kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ter bestrijding van witwassen en terrorisme, om bevoegde overheden bij te staan bij hun onderzoek of om te kunnen voldoen aan fiscale wetgeving.

Antiwitwaswetgeving en bestrijding terrorisme
TBAuctions moet zich houden aan internationale wetten en regelingen, zoals die over het tegengaan van witwassen van geld. TBAuctions is verplicht om witwaspraktijken te voorkomen, te herkennen, tegen te gaan en te melden. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– E-mailadres en telefoonnummer
– BTW- en/of KVK-nummer (bij zakelijk account)

Fiscale wetgeving
TBAuctions is verplicht om gegevens van haar klanten te verwerken, zodat fiscale verplichtingen van TBAuctions en de klant kunnen worden nagekomen. TBAuctions is verplicht om fiscale instanties te voorzien van informatie en daarbij gegevens van u te delen met deze instanties. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan de belastingdienst. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– E-mailadres en telefoonnummer
– Factuurgegevens
– BTW- en/of KVK-nummer (bij zakelijk account)

Gerechtelijke overheden
TBAuctions is verplicht om gerechtelijke overheden bij te staan en te informeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie, rechtbanken of toezichthoudende autoriteiten, waaronder maar niet uitsluitend de AFM, ACM en AP.
Het kan hierbij gaan om alle gegevens die TBAuctions van u heeft verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van de relatie tussen u en TBAuctions.

Privacywetgeving
TBAuctions moet uw persoonsgegevens ook verwerken, juist om uw privacy te kunnen beschermen. TBAuctions moet namelijk op de juiste wijze kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt.
Het kan hierbij gaan om alle gegevens die TBAuctions van u heeft verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van de relatie tussen u en TBAuctions.

Commerciële doeleinden
Het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, maakt onderdeel uit van deze Privacyverklaring.
TBAuctions wil u graag als (potentiële) klant kunnen benaderen. Voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen, zoals onze digitale nieuwsbrief, zal uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. U ontvangt alleen nieuwsbrieven waarop u zich heeft geabonneerd. Deze informatie wordt verwerkt in uw account, zodat wij aan kunnen tonen op welke nieuwsbrief u zich heeft geabonneerd. De persoonsgegevens die TBAuctions verzamelt, verwerkt en opslaat voor dit doeleinde zijn:
– Naam
– E-mailadres
– IP-adres
U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Tevens kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Het intrekken van uw toestemming is even eenvoudig als het geven van uw toestemming. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u gebruik maken van de ‘unsubscribe’ hyperlink, die u onderaan in onze nieuwsbrieven vindt. Indien gewenst kunt u uw verzoek ook richten aan onze Data Protection Officer per e-mail via dpo@tbauctions.com.

Werking van de websites en de apps
TBAuctions verzamelt, na je acceptatie c.q. toestemming, door middel van cookies informatie over uw website- en app-gebruik. Dit met als doeleinde om u een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden die aansluit op uw voorkeuren:
Als u onze cookies accepteert, om u specifieke aanbiedingen te doen op basis van uw surfgedrag wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Vanwege een gerechtvaardigd belang van TBAuctions
TBAuctions kan uw persoonsgegevens, binnen bepaalde grenzen, verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat TBAuctions optimaal kan blijven functioneren.
Indien het optimaal functioneren van TBAuctions valt binnen het hiervoor benoemde doeleinde van afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst met de klant, zal voor TBAuctions dat doeleinde relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.
In andere gevallen kan TBAuctions zich beroepen op haar ‘gerechtvaardigde belang’. Hierbij wordt er steeds een afweging gemaakt tussen de belangen van TBAuctions en de eventuele gevolgen voor uw privacy. TBAuctions kiest steeds een aanpak die uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk beschermt.
Dit is het geval voor de volgende doeleinden:
– Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van TBAuctions
– Om deelname aan webinars of (online) evenementen mogelijk te maken
– Om het relatiebeheer mogelijk te maken
– Om (potentiële) klant communicatie en klachten af te handelen
– Om KYC (Know-Your-Customer) -processen uit te voeren bij het aanbieden van onze diensten aan nieuwe klanten
– Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen
– Om interne verbeteringen aan onze dienstverlening door te voeren, die de klant ten goede komt
– Om uw (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een database om uw (toekomstige) opdrachten te faciliteren
– Om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in relatie met de website
– Om uw feedback te vragen op een nieuwe webpagina om de website te optimaliseren
– In het geval u onze cookies accepteert: om uw ervaring op een anonieme manier te meten
– Om onze administratie te doen, facturen op te maken en uit te geven en onze belastingverplichtingen na te komen
In alle andere gevallen zal TBAuctions uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U heeft het recht uw reeds gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uzelf op dit recht beroepen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer via dpo@tbauctions.com.

6.Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met TBAuctions, zoals bieders en klanten.

Wij verkrijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult en wanneer u contact met ons zoekt.

7.Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
Ongeacht of u gebruik maakt van onze dienstverlening, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt. Denk hierbij aan uw IP-adres of de datum en tijd dat u gebruik hebt gemaakt van onze websites en/of apps.

8.Verwerken van bijzondere persoonsgegevens
TBAuctions zal geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en/of verwerken, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of waaruit lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag, zoals gedefinieerd in artikel 9 AVG.

9.Beveiliging van uw gegevens?
TBAuctions neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en zodoende hebben wij zowel technische alsook organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

10.Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hierna worden de gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn, waarbij er rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaarplicht voor gegevens. Hiervoor geldt de wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartermijn afgestemd op de periode waarin TBAuctions de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te bereiken.

11.Met wie worden uw gegevens gedeeld?
TBAuctions werkt samen met andere partijen om u diensten te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende scope vallen:
– Gelieerde bedrijven: gelieerde bedrijven die behoren tot TBAuctions en haar dochterondernemingen, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan.
– Dienstverleners: wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te werken. Voorbeelden van dienstverleners zijn bijvoorbeeld bedrijven die betalingsverwerking aanbieden. Als TBAuctions gebruikmaakt van de diensten van derden, sluit het overeenkomsten met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) die nodig is om hun werk uit te voeren . Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
– In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gesteld als uw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijgt u de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee in te stemmen.

Voor elke openbaarmaking zullen wij er zorg voor dragen dat de noodzakelijke contractuele waarborgen, voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zijn ingesteld.

In alle gevallen waarin persoonsgegevens binnen bovengenoemde context worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij de gegevens alleen doorgeven in overeenstemming met deze Privacy- en Cookieverklaring en de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming.

In principe zullen alle gegevens, waar mogelijk, binnen de EU worden verwerkt en zullen deze niet worden uitgewisseld met partijen buiten de EU. Gegevens mogen alleen door TBAuctions worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het EU-format voor een bindende overeenkomst.

12.Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?
Binnen het kader van de AVG beschikt u als burger over een aantal rechten ten opzichte van TBAuctions. Het gaat tenslotte om uw persoonsgegevens. U kunt uzelf beroepen op deze rechten door middel van het sturen van een e-mail naar dpo@tbauctions.com. Verzoeken waarin u uzelf beroept op uw, vanuit de AVG, verworven rechten behandelen wij uiterlijk binnen 30 dagen. Indien wij uw verzoek niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen, dan zullen wij u binnen 30 dagen van een reactie voorzien met daarin onze onderbouwing voor het niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen van uw verzoek. In dat geval hebben wij 90 dagen de tijd om uw verzoek af te handelen.

Recht op informatie.
U heeft het recht om te weten hoe wij op een behoorlijke en transparante manier met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze Privacyverklaring hebben wij u daarom uitgebreid uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage.
U heeft te allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt een verzoek op inzage indienen via onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij je naam en e-mailadres. Aanvullend hierop kunnen wij u vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. Verzoeken op inzage in uw gegevens worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.

Recht op correctie.
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te corrigeren wanneer deze onjuist of verouderd zijn en/of deze aan te vullen wanneer ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing, zoals nieuwsbrieven. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor gepersonaliseerde nieuwsbrieven. Bovendien geldt dit recht ook voor andere persoonsgegevens die wij over u verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Recht op dataportabiliteit.
U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in het kader van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten te ontvangen, zodat u deze persoonsgegevens kan bewaren in een database van uzelf of een derde partij. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij uw naam en e-mailadres . Aanvullend hierop kunnen wij u vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. U ontvangt een bestand in een machine-leesbaar formaat (CSV of XML) met daarin uw naam-en (bedrijfs)adresgegevens.

Recht op beperking.
U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van uw gegevens. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Wanneer u van mening bent dat hier sprake van is, dan kunt u ons dit, per e-mail kenbaar maken via dpo@tbauctions.com.

Recht om vergeten te worden/account verwijderen.
U heeft in sommige gevallen het recht om vergeten te worden. U kunt een verzoek doen om uw account te laten verwijderen via onze Data Protection Officer. Wij zullen in dat geval beoordelen of wij uw gegevens kunnen verwijderen of dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. U kunt ons ook verzoeken om (een deel van) uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen.
Wanneer u het niet eens bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Heeft u een klacht, dan lossen wij dit graag eerst met u op. U kunt daarvoor, per e-mail, contact opnemen met de Data Protection Officer via dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij uw naam en e-mailadres.

Tot slot heeft u het recht om uw klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op het onderstaande adres voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens, of om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door TBAuctions:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

13.Hyperlink
De websites en/of apps van TBAuctions kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van TBAuctions. TBAuctions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van die websites en/of apps.

14.Slotbepalingen
TBAuctions behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer dit elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, een van onze websites of uw gegevens, of als u deze gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met:

Data Protection Officer
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
dpo@tbauctions.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni 2022.